Cafwyd brynhawn hyfryd yn ein mabolgampau eleni. Da iawn i bawb am gystadlu a llongyfarchiadau i'r tîm buddugol......MELYN!

Y plant a chafwyd y mwyaf o bwyntiau o bob dosbarth.

Enillwyr Mabolgampau Llanybydder